Back close

Vaishnavi V.
Vaishnavi V.
Research Scholar

Anju Kamal
Anju Kamal
Asst. Professor

Balakrishna Kumar Verma
Balakrishna Kumar Verma
Research Scholar

Sandeep P. R.
Sandeep P. R.
Research Scholar

Pradeep Jayaprakash
Pradeep Jayaprakash
Research Scholar

Priyanka Vincent
Priyanka Vincent
Research Scholar

Sandeep R.
Sandeep R.
Research Scholar

Sreerag Rajan
Sreerag Rajan
Research Scholar

Varsha Suresh Kumar
Varsha Suresh Kumar
Research Scholar

Viswanathan Venkateswaran
Viswanathan Venkateswaran
Research Scholar

S. Saravanan
S. Saravanan
Asst. Professor

Dileep G. Menon
Dileep G. Menon
Visiting Faculty
Research Scholar

Gopakumar V.
Gopakumar V.
Asst. Professor

Jayaraman C.
Jayaraman C.
Research Scholar

Maria Sabastin S.
Maria Sabastin S.
Asst. Professor

Kalyanasundaram K.
Kalyanasundaram K.
Research Scholar

Sajiv Madhavan
Sajiv Madhavan
Research Scholar

Vijay Rajmohan
Vijay Rajmohan
Research Scholar

Smitha Nair
Smitha Nair
Asst. Professor
Research Scholar

Vandana M.
Vandana M.
Asst. Professor
Research Scholar

Gopikumar V.
Gopikumar V.
Asst. Professor

Dr. Suresh A.
Dr. Suresh A.
Associate Professor

Sriram N.
Sriram N.
Research Scholar

Maheshwar Pratap
Maheshwar Pratap
Asst. Professor

Anitha Kaveri V. A.
Anitha Kaveri V. A.
Research Scholar

Remya Vivek Menon
Remya Vivek Menon
Asst. Professor

Dr. K. G. Sofi Dinesh
Dr. K. G. Sofi Dinesh
Asst. Professor

Class of 2009

Class of 2010

Dr. Hemamala K.
Dr. Hemamala K.
Asst. Professor

Dr. Avinash Shivdas
Dr. Avinash Shivdas
Associate Professor

Admissions Apply Now